ඊමේල් වෙත පැමිණි ලිපියේ සිට. හෙලෝ කරුණාකර කරුණාකර වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය නැවත ස්ථාපනය කරන්න, සහ වක්රෝත්තියේ වැඩසටහන ඇසූ ගොනු අතුරුදහන් විය. ඒ ඒවා තැටියෙහි ඇත, නමුත් ඒවා වැඩසටහනෙහි නො වේ. බාගත කළ ගොනු ප්රමාණවත් නොවේ, එය අනුකම්පාවක්, දැන් බෙදා හැරීමට කිසිවක් නැත, ශ්රේණිය වැටෙනු ඇත. මට ආපහු ඒවා ලබා දෙන්න කියලා කියන්න.

තව දුරටත් කියවන්න