තිරිංග සහ පෙරිස්සි

සියල්ලන්ට සුබ දවසක්. අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ සියලු පරිශීලකයින් ජාලයේ ඕනෑම ගොනු බාගතකිරීමේදී (එසේ නොමැතිනම්, ඔබට ජාලයට ප්රවේශ වීමට අවශ්ය වන්නේ ඇයි?). බොහෝ විට, විශේෂයෙන් විශාල ලිපිගොනු ටොරන්ට්ස් හරහා සම්ප්රේෂණය වේ ... ටොරන්ට් ගොනු මන්දගාමීව බාගත කිරීම පිළිබඳව ගැටළු කිහිපයක් පවතින බව පුදුමයක් නොවේ.

තව දුරටත් කියවන්න